Kurier Extra
Kurier Extra: Dziґ: 26.02.20. Imieniny: Bogumi≥a, Eweliny i Miros≥awa . Nastкpny numeru ukaњe siк juњ : [Nastкpne wydania?]

Kultura


Ma≥a Ojczyzna
14.07.2009


Festyn Rodzinny w ѓernikach

ѓERNIKI. W ostatni± sobotк czerwca odby≥ siк ѓernicki Festyn Rodzinny zorganizowany przez Radк So≥eck± dla mieszkaсców wsi oraz zaproszonych goґci.
„So≥tysówka” miejscem spotkania
Dziкki њyczliwoґci Pana Adama Staсko miejscem spotkania sta≥a siк urokliwa "So≥tysówka", która dziкki swojemu po≥oњeniu i zagospodarowaniu idealnie nadaje siк na tego typu imprezy. Wszyscy obawiali siк o pogodк, która na szczкґcie nie sp≥ata≥a figla. Dzieci mog≥y do woli korzystaж z zieleni i placu zabaw po≥oњonego na pó≥wyspie, do którego prowadzi mostek nad otaczaj±cym teren z trzech stron stawem.
Atrakcje Festynu
Rodziny mia≥y wreszcie okazjк spotkaж siк i porozmawiaж, co w zagonionym ґwiecie jest rzadko spotykane. Wґród licznych atrakcji festynu wymieniж naleњy prowadzone przez Barbarк Zieliсsk± i Elњbietк Droњdњ konkursy z nagrodami i zabawy dla dzieci, moњliwoґж przejaњdњki kucykiem czy obecnoґж specjalnego goґcia z Poznania chodz±cego na szczud≥ach i przebranego za klauna. Nie zabrak≥o takњe czegoґ dla podniebienia, w tym moњliwoґж upieczenia kie≥baski przy ognisku, przygotowane przez uczestników festynu placki czy zakupione lody.
Goґcie Specjalni
W trakcie trwania imprezy ku mi≥emu zaskoczeniu uczestników festynu pojawili siк na nim Burmistrz Obornik Anna Rydzewska i Wicestarosta Przemys≥aw Gronostaj, który pochodzi w≥aґnie z ѓernik. Przywitali wszystkich uґmiechem i upominkami oraz gadњetami dla dzieci. Budowanie Ma≥ych Ojczyzn jest niezwykle istotne dla lokalnej spo≥ecznoґci i takie spotkania integruj± rodziny oraz daj± przyk≥ad m≥odszym i starszym, њe warto razem coґ zrobiж, szczególnie dla najm≥odszych.
Podziкkowania
W tym miejscu naleњ± siк szczególne podziкkowania Panu Adamowi Staсko, który bezp≥atnie udostкpni≥ swój teren na czas Festynu. Podziкkowania naleњ± siк So≥tys ѓernik Genowefie Magdziarz i Radzie So≥eckiej tej wsi. Naleњy równieњ podziкkowaж Urzкdowi Miasta i Gminy Oborniki oraz Starostwu Powiatowemu za pomoc i upominki dla dzieci, a takњe piekarni "Pod Rogalem" za dostarczenie pieczywa. Szczególne uk≥ony i podziкkowania naleњ± siк Pani Basi Zieliсskiej wieloletniej dzia≥aczce kulturalnej w Obornikach oraz Pani Eli Droњdњ, maj±cym wspania≥y kontakt z dzieжmi. Tym bardziej podziкkowania naleњ± siк Wszystkim uczestnikom tego Festynu za liczny udzia≥ i stworzenie prawdziwie rodzinnego nastroju.


Powiкksz zdjкcie
Dodaj komentarz
Pokaњ komentarze
Drukuj